Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Rudmekompagniet”

§ 1. Navn, hjemsted og stifter.1.1. Foreningens navn er Rudmekompagniet.

1.2. Hjemstedet er lokalsamfundet Rudme i Faaborg-Midtfyn Kommune.
1.3. Foreningen er en almennyttig frivillig forening.
1.4. Foreningen er stiftet 15. juli 2020 af en kreds af mænd og kvinder i Rudme og omegn. Initiativet til Rudmekompagniet har sit udspring fra Rudme Lokalråd, hvor betegnelsen, Rudmekompagniet, hidtil var brugt i forbindelse med projektansøgninger.

1.5. Foreningen søger at have et fast møde- og aktivitetssted i Rudme, men er ellers ikke stedbunden og kan arrangere aktiviteter både i og uden for Rudme.

§ 2. Formål.2.1. Rudmekompagniet har til formål at være et samlingssted for selvorganiserede initiativer fra borgere i Rudme og omegn, der ønsker at gøre det lokale engagement til en drivkraft mod et mere medmenneskeligt, bæredygtigt og demokratisk samfund.

§ 3. Ledelse og organisering.

3.1. Tingstedsmødet er den øverste besluttende myndighed. 

3.2. Der afholdes to tingstedsmøder om året med det ordinære tingstedsmøde i første kvartal og det andet tingstedsmøde i tredje kvartal. 

På tingstedsmøderne er dagsordenen som minimum med følgende punkter: 

 1. Udpegning af dirigent og skriver
 2. Bestyrelsens beretning (1. kvartal)
 3. Beretning fra de enkelte initiativkredse
 4. Igangsætning af nye initiativer
 5. Godkendelse af de økonomiske forhold (1. kvartal)
 6. Indkomne forslag
 7. Bestyrelsesposterne besættes (1. kvartal)
  1. Forposten besættes
  2. Kassererposten besættes
  3. Funktionsområderne besættes 
  4. Nye medlemsposter besættes
  5. Eventuelt eksterne bestyrelsesmedlemmer indstilles
 8. Valg af 2 revisorer (1. kvartal)
 9. Eventuelt

3.2.1. Medlemmerne indkaldes til tingstedsmødet senest 14 dage før afholdelse, og alle indkomne forslag skal være fremsendt senest 7 dage før.

3.3. Ekstraordinært tingstedsmøde kan enten indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsender ønske om det til formanden med en begrundelse. I sådanne tilfælde skal tingstedsmødet afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

3.4. Bestyrelsen tilstræbes at være på mellem 5 og 12 personer. Den kan vælges både blandt medlemmer og ikke medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen som minimum er sammensat ud fra de funktionsområder (jf. forretningsorden) og initiativer der varetages. Bestyrelsen udpeges på baggrund af indstillingsrunder, hvorefter drøftelse og samtykke tilstræbes. I tilfælde af manglende samtykke, vælges bestyrelsen ved simpelt flertal. 

3.5. Forpersonen indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst én gang mellem hvert tingstedsmøde. Såfremt mindst to medlemmer ønsker det, er forpersonen forpligtiget til at indkalde til bestyrelsesmøde med 14 dages varsel senest 7 dage efter anmodningen er modtaget. Bestyrelsesmøder kan afholdes som onlinemøder. Der føres en digital mødeprotokol, som kan læses via hjemmesiden.

3.5. Forpersonen og kassereren tegner foreningen eller ved fravær 2 andre personer fra bestyrelsen. 

3.6. Bestyrelsen er på valg hvert år på det ordinære tingstedsmøde og kan genvælges. 

3.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvori det specificeres, hvordan det daglige arbejde organiseres og ledes, evt via et forretningsudvalg.

3.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Der træffes beslutninger på basis af samtykke. Hvis samtykke ikke er muligt, træffes der en flertalsbeslutning, hvor forpersonen er til stede. Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende

3.9. Der dannes en arbejdsgruppe for hvert initiativ. Hver arbejdsgruppe har en projektleder og en kassemester, der er høringsberettigede på tingstedsmøderne.

3.10. Vedtægterne kan kun ændres på tingstedsmøderne ved samtykke eller alternativt 2/3 flertal.

§ 4. Medlemsforhold og økonomi.

4.1. Rudmekompagniet organiserer sig som et samlingssted for lokale initiativer. Hvert initiativ betragtes som en medlemskreds, man kan indgå i. 

4.2. Man kan blive medlem af Rudmekompagniet ved i at starte sit eget initiativ eller ved at blive en del af andres.  

4.3. Medlemskredsen kan bestå af lokale institutioner, foreninger, virksomheder, projekter og borgere, der lever op til formålsparagraffen. 

4.4. Økonomien fungerer som et sammenskudsgilde suppleret med indtægterne fra projekter og kontingenter. Der fastsættes et kontingent hvert år ved det ordinære tingstedsmøde. Kontingentet kan være nul kroner. Kontingentet opkræves pr. kalenderår. 

4.5. Rudmekompagniet kan repræsentere godkendte projekter/initiativer blandt medlemmerne, som juridisk og administrativ enhed i forhold til ansøgninger, projektmidler m.m.. Det er bestyrelsen der godkender projekterne.

4.6. Regnskabet følger kalenderåret og revideres forud for det ordinære tingstedsmøde af de to valgte uafhængige revisorer. Regnskabet godkendes på det ordinære tingstedsmøde.

§ 6. Opløsning.

6.1. Foreningen kan opløses ved 2/3 flertal på et tingstedsmøde. 

6.2. Ved opløsning tilfalder formuen Rudme Lokalråd eller en tilsvarende lokalt funderet forening.

Bestyrelsen d. 15. juli 2020

Tyge Mortensen, forperson

Carl Einar Leonhard, kassere

Marianne Ajana, webmaster

Jakob Bonde-Hansen

Klaus Søndergaard

Karen Hedegaard Mortensen

Uddybning

Note 1: Med ”samtykke” menes at alle accepterer. Ikke nødvendigvis at man er enig, men at man accepterer den foreslåede løsning og vil forpligtige sig til at arbejde for det, i modsætning til konsensus, hvor alle skal være enige.

Note 2: Med ”drøftelse” menes der, at alle høres om en sag for at finde den fælles bedste løsning, som alle kan acceptere. Der anvendes en runde-princip på møderne, hvor alle høres.

Note 3: Med ”initiativ” menes en idé eller et formål, man har samlet en kreds omkring. Initiativer kan være nye ideer, der skal effektueres, men det kan også være ’gamle’ aktiviteter, som har kørt i årevis. 

Note 4: Med ”tingstedsmøde” menes et forum for gamle og nye initiativer. Tingstedsmøder har sit afsæt i de gamle generalforsamlinger, men der er større fokus på at skabe rum for nye initiativer, og at der sparres vedrørende udvikling af de gamle initiativer.